היבטי מס בסוגי השקעות מסוימות | ני"ע זרים, פיקדונות מט"ח , קרנות כספיות

היבטי מס בסוגי השקעות מסוימות | 
ני"ע זרים, פיקדונות מט"ח , קרנות כספיות

מאחר והיום יש כספים שמושקעים במט"ח לרבות פיקדונות וקרנות כספיות ביקשנו מרו"ח תמיר סער לפרט את תוצאות המס של אפיקים אלה. 
להלן הנתונים: 

יחיד

 1. נירות ערך זרים- הפרשי שער לא חייבים במס, ירידה בשערי חליפין – אינה הפסד למס – מס 25% על הרווח בנטרול הפרשי שער.
 2. פיקדונות מט"ח-  הפרשי השער פטורים ממס – מס 25% על הריבית בלבד.
 3. קרן כספית שקלית-  מס 25% על הרווח הראלי.
 4. קרן כספית דולרית- כמו ניירות ערך זרים. 25% על הרווח הראלי, שער הדולר הוא למעשה המדד.

ועד ביתכספים מנוהלים של ועד בית שאינם תחת חברה בע"מ, דינם כדין יחיד.

חברה משפחתית שיעורי מס כמו של יחיד

 1. מכירת ניירות ערך זרים- תחשיב הרווח כמו חברה רגילה , מס 25% כמו יחיד.
 2. פיקדונות דולריים- הפרשי השער פטורים ממס , מס כמו יחיד.
 3. קרן כספית דולרית- כמו ניירות ערך זרים .

חברה בע"מ – מס של 23% על כל רווח שנוצר 

 1. פקדון דולרי-  הפרשי השער הם הכנסה או הוצאה לצרכי מס.
 2. קרן כספית דולרית בחברה- אותו הדבר, הפרשי השער חייבים במס.
 3. קרן כספית שקלית- 23%
 4. מכירת ניירות ערך זרים- הפרשי שער חייבים במס, את העלות משערכים למדד.
 5. אין מס על רווח אינפלציוני , יש מס על הפרשי שער בניכוי מדד.

הפסד הון (שוטף ו/או מועבר) ניתן לקיזוז כנגד מימוש קרן כספית  , אבל לא כנגד ריבית על פיקדון , בכל אחת מצורות ההתאגדות – יחיד, חברה משפחתית, חברה בע"מ.

מוזמנים לפנות אליי לכל שאלה, 
ליאת בן חיון 

השארת תגובה