p.1-7b

34% המבוטחים מחזיקים יותר מפוליסה אחת בלפחות סוג אחד של כיסוי פרטי ביטוחי
(כמו ביטוח בריאות, אובדן כושר עבודה וכדומה).

p.1-08b

ב 70% מהמקרים – תובעים רק חברת ביטוח אחת
(למרות שבעצם יכלו בחלק גדול מהמקרים לתבוע את שתי החברות בהן קיים הכיסוי).

p.1-09b

עלות ממוצעת לביטוח בריאות למשק בית נכון לשנת 2022 הינה 500 בחודש.

אצלנו, בתהליך הנקרא Upgrade Status – מיפוי ביטוחי ופנסיוני אנו בודקים את תיק הביטוח והפנסיה הקיים לכל אחת ואחד וכן למשפחה כולה,

מצאנו שלמעלה מ-90% מהפונים אלינו לצורך מיפוי ביטוחי ופנסיוני
(עוד בטרם הפכו ללקוחות)

משלמים על כיסויים מיותרים וחסרים בכיסויים קריטיים מאד.

וב-90% מהמקרים

הצלחנו להוזיל את עלות תיק הביטוח.

ואנחנו כאן על מנת לדאוג שאם תזדקק להגשת תביעה בחברת הביטוח יהיה לך את הכיסוי המדויק ושתוכל למצות את כל זכויותיך.