תקנון אתר ותנאי שימוש

1. כללי:

1.1  השימוש באתר אינטרנט זה, של מיי אינווסט סוכנות לביטוח פנסיוני (2009) בע”מ  סוכנות לביטוח בע"מ, ח.פ 514230036, להלן: "מיי אינווסט " (לרבות השימוש במידע ו/או השימוש בקישוריות למקורות מידע אחרים באתר ו/או באמצעותו, וכן מסירת כל מידע שהוא, קבלת הצעות ו/או רכישת פוליסות ביטוח ו/או מוצרים ו/או שירותים כלשהם באמצעות אתר זה) להלן: "השימוש באתר" (כפוף לתנאים המפורטים להלן. אם לצורך פעולות מסוימות נדרשת הסכמתך לתנאים נוספים, הם יחולו בנוסף,

ובמקרה של סתירה, יגברו על תנאים כלליים אלה .

1.2 התקנון מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס לבני שני המינים.

1.3 התקנון מנוסח בלשון יחיד, מטעמי נוחיות בלבד, אולם הוא מתייחס גם ללשון רבים.

2. הסכמה לתנאי השימוש באתר:

2.1   המשתמש באתר מצהיר כי קרא תקנון זה והוא מוסכם עליו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה. מודגש כי עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת, סופית ובלתי חוזרת מצד המשתמש באתר כי קרא הוראות תקנון זה, הבינן והסכים להן.

2.2 במידה ואינך מקבל תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה, הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר זה.

3. השימוש באתר:

3.1. אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה,

מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי. בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או

להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג

שהוא, בתוכנות, באפליקציות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולארית, ברדיו,

בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

למרות האמור, אין מגבלה בהפניה לאתר.

3.2  אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, המאפשר העתקה, באופן מלא או חלקי, של מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

3.3   כל שימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותיו בניגוד להוראות אלה מהווה הפרה של תנאי השימוש. מיי אינווסט שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא מיי אינווסט רשאית למנוע ממשתמש שהפר תנאי מתנאי השימוש לבצע התקשרות עמה באמצעות חסימת גישה לאתר. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד חוקי העומד לרשות מיי אינווסט בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהיא מתנאי שימוש אלה .  מיי אינווסט שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או כל פעולה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר או בכל תוכן המופיע בו.

3.4 מיי אינווסט שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את האתר ושירותיו, כולל היקפו וזמינותו, וזאת ללא צורך בהודעה מוקדמת. לא תהיה למשתמש באתר כל טענה ו/או תביעה נגד האתר ו/או החברה בגין שינויים אלו ו/או תקלות אשר עלולות להתרחש תוך כדי ביצועם.

4. סודיות, פרטיות ומסירת מידע אישי:

מדיניות הגנת הפרטיות המלאה של מיי אינווסט – לחץ כאן

4.1 מיי אינווסט עושה כל שביכולתה על מנת לשמור על סודיות המידע האישי שלך. לשם כך מיי אינווסט משתמשת באמצעי אבטחת מידע סבירים ומתקדמים התואמים את הנהוג בעולם האינטרנט. יחד עם זאת, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד מיי אינווסט נוקטת באמצעי אבטחה סבירים, היא לא תהיה אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור והעברת מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור .

4.2 המשתמש באתר מצהיר ומסכים לכך כי מסירת פרטיו האישיים באתר נעשית על-פי רצונו ובהסכמתו ומילוי הפרטים מעיד על הסכמתו למסירתם, וכי כל מידע אשר יימסר על ידו באמצעות האתר נמסר מרצונו החופשי וכי עצם הקלדת הנתונים על ידו, לרבות הרישום לאתר וקבלת הצעות, מהווה הסכמה מצידו להתיר למיי אינווסט ו/או למי מטעמה להשתמש במידע שנמסר על ידו, בכפוף לכל דין, לרבות קבלת דברי דואר בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת הכוללים, בין היתר, מידע הנוגע לפוליסות ביטוח ו/או על מנת ליידע ולהציע לו ולבני משפחתו, על ידי מיי אינווסט ובין אם מצד ג' כלשהו עמו תשתף מיי אינווסט.

פעולה בכפוף לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 , מוצרים ו/או שירותים אשר לדעת מיי אינווסט עשויים לעניין אותו ואת בני משפחתו. במידה והמשתמש באתר אינו מעוניין בדיוור כאמור, הינו רשאי להודיע על כך למיי אינווסט בכל עת.

כמו כן, המשתמש באתר מאשר ומסכים בזאת, כי מיי אינווסט תהיה רשאית לעשות במידע הנמסר על ידו עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים שונים לשם שינוי ושיפור האתר ותכניו, כל זאת בכפוף לתנאי שימוש אלה .

4.3 הנתונים שהמשתמש באתר ימסור יישמרו במאגר המידע של מיי אינווסט. מובהר בזאת ללקוח כי אינו חייב על פי חוק למסור את המידע, אבל ללא מסירת המידע מיי אינווסט לא תוכל לטפל בפנייה.

4.4 בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי והרגלי הקנייה של המשתמש באתר, מוצרים ושירותים שרכש, מידע על פרסומות שהביע בהן עניין, עמודים שבהם צפה, הצעות ושירותים שעניינו אותו ועוד. מיי אינווסט תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, יעשה רק על פי האמור במסמך זה וכן על פי הוראות כל דין. ייתכן שמיי אינווסט תערוך שימוש בנתונים הנ"ל לצורך ניתוח סטטיסטי אנונימי וכן לייצר לכל משתמש את התאמת התוכן הרלבנטי לו.

4.5 מיי אינווסט לא תעביר לצדדים שלישיים, שאינם צדדים קשורים עם מיי אינווסט או גופים הפועלים מטעמה, את פרטיו האישיים ואת המידע שנאסף על פעילות המשתמש באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), אלא במקרים שלהלן:

(א) במקרה שיפר את תנאי השימוש באתר, או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

(ב) בהתאם להוראות צו שיפוטי המורה למיי אינווסט למסור את פרטי או מידע אודות המשתמש באתר לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט;

(ג) כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיתעוררו, בין המשתמש באתר לבין מיי אינווסט (לרבות צדדים קשורים ו/או מי מטעמה);

(ד) בכל מקרה בו לדעת מיי אינווסט מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופו או לרכושו של המשתמש באתר.

5. הגבלת אחריות:

5.1 מיי אינווסט לא תהיה אחראית בקשר לבעיות שייגרמו כתוצאה משימוש באתר, לרבות: תקלות במערכת ההפעלה ו/או בכל תכנה המצויה במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר ו/או כל בעיית חומרה ו/או וירוסים ו/או תוכנות עוינות או כל תכנה אחרת שתתגלה או תימצא במכשיר האלקטרוני ממנו בוצעה הכניסה לאתר כתוצאה משימוש באתר ו/או כל בעיית תקשורת או העברת נתונים שיימנעו באופן זמני או קבוע את השימוש באתר ו/או לאיכות או מהירות השימוש באתר.

5.2  אין באמור בדפי האתר והמידע בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לביצוע עסקאות עם מיי אינווסט ו/או כל גורם אחר. לפני ביצוע כל עסקה ונטילת חבות כספית כלשהי בהסתמך על המידע המצוי באתר, מומלץ להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי. מיי אינווסט אינה אחראית לכל נזק, הפסד או הוצאה, ישירים, עקיפים, משניים, מיוחדים ו/או תוצאתיים, שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע המוצג באתר זה ו/או כתוצאה מכל שימוש )לרבות נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מוירוסים כלשהם( ו/או אי היכולת להשתמש באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם.

5.3 תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים,

למרות שמיי אינווסט עושה כל שביכולתה לוודא את איכות, אמינות, שלמות ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר. מיי אינווסט ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לנזק שעלול להיגרם עקב קיום שיבושים אלה.

5.4 באתר עשויים להופיע קישורים)"לינקים" (לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. החברה לא תישא בכל אחריות לתוכנם של אותם אתרים ולכל מידע המתפרסם בהם. הימצאות הקישור באתר אינה מהווה המלצה לבקר בו וביקור בו על-ידי המשתמש באתר יהא על פי שיקול דעתו העצמאי. למען הסר ספק, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם ללקוח כתוצאה מהסתמכות על תוכן המידע המופיע באותם קישורים.

5.5 באתר מפורסמים תכנים בקטגוריית NEWS (שמות הסעיפים יכולים להשתנות מעת לעת).

בנושאים: ביטוחי בריאות, ביטוחים פרטיים ואחרים, השקעות פיננסיות וחיסכון פנסיוני-

האמור  לעיל מוגש כשירות ללקוח להעשרה כללית בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני על ידי משווק/יועץ פנסיוני בעל רישיון על פי דין המתחשב בצרכיו ובנסיבותיו של כל אדם.

בנושא: איכות חיים –  

המידע המופיע בעמוד זה נכתב על ידי גורמים חיצוניים לצורכי העשרה כללית בלבד, ואינו באחריות מיי אינווסט. המידע בעמוד זה עשוי גם להכיל קישורים (hyperlinks) לתכנים ושירותים של צדדים שלישיים. תכנים ושירותים אלה, המסופקים ישירות על-ידי צדדים שלישיים, אינם באחריות מיי אינווסט. מיי אינווסט יכולה להחליט על שינוי קישורים אלה על פי שיקול דעתה הבלעדי. אם לא נאמר אחרת, קישור אל אתר מסוים וממנו אינו מהווה הבעת תמיכה או מתן חסות על-ידי מיי אינווסט לגבי אותו אתר וכל התקשרות עם צד שלישי כאמור נעשית על אחריות המשתמש בלבד ולא תהיה למשתמש כל טענה כנגד מיי אינווסט בקשר עם אתרי צד ג' כאמור.

6. קניין רוחני:

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות כל תוכן הכלול בו הינן של מיי אינווסט בלבד, או של צד שלישי, שהרשה למיי אינווסט להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, באמצעות צד שלישי, או בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוני, מכאני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה וכיוצא בזה, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממיי אינווסט או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה) ככל שניתנה (הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי מיי אינווסט.

7. דין וסמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וכל תובענה בעניין תקנון זה ותנאי השימוש תישמע אך ורק בבתי המשפט בתל אביב.