מדיניות הגנה על פרטיות – מיי אינווסט

מדיניות זו הינה מדיניות הפרטיות הנהוגה במיי אינווסט – מיי אינווסט סוכנות לביטוח פנסיוני (2009) בע"מ, ח.פ 514230036, לרבות בקשר עם השימוש באתר מיי אינווסט (להלן – “האתר”):

 1. מיי אינווסט תשמור במאגרי מידע את פרטי הכניסות של המשתמשים לתיקי הלקוח.
 2. מידע אודות כמות הכניסות של משתמשים יישמר באתר לצרכי סטטיסטיקה.
 3. למעט משתמשים אשר מילאו פרטיהם במסגרת “צור קשר” או העלו תכנים בכל אופן לאתר, מיי אינווסט לא תשמור פרטים אישיים או פרטי שימוש (לרבות IP זיהוי). יובהר, כי האמור אינו חל לגבי מידע אודות לקוחות מיי אינווסט הנשמר במאגרי המידע שלה.
 4. מיי אינווסט אוספת מידע אודות המבקרים באתר ובכלל זה עושה שימוש ב”קוקיס” לצורך ניטור פעילות המשתמשים באתר ולייעל את השירות באתר באופן כללי.
 5. מידע אשר יתקבל ממשתמשי האתר או בהרשאתם ובכלל זה מידע אודות צדדים שלישיים (בני משפחה, עובדים, מוטבים, נתבעים בתביעות ביטוח, וכיוצ”ב). המידע הנאסף על ידי מיי אינווסט נאסף לצורך מתן שירותים בתחומי הביטוח ובתחומים משיקים (כגון פיננסים), והוא דרוש לסוכנות על מנת להעניק את שירותיה, בהתאם להוראות כל דין. המידע שייאסף על ידי מיי אינווסט כולל מידע פרטי, ואף מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 (להלן – “חוק הגנת הפרטיות”), והוא ייאסף גם באמצעות “הצלבת” מידע עם מאגרים אשר יעבירו מידע אודות המשתמש למיי אינווסט (כגון מידע מחברות ביטוח, חברות מנהלות של קרנות פנסיה וקופות גמל, מעסיקים, עובדים, קרובים וכיוצ”ב) או שלמיי אינווסט תהא גישה אליהם.

“שירותי מיי אינווסט” יתפרש באופן רחב וכולל גם -אך לא רק את התנהלותה של הסוכנות בשיווק מוצרי ביטוח ופיננסים (לרבות באמצעות דיוור ישיר ואמצעים אלקטרוניים), במתן שירות למוצרים אלה, ניהולה הפנימי של הסוכנות, ובכלל זה עמידה בהוראות הדין והתנהלות שוטפת, שיפור השירותים, פילוח מידע וכיוצ”ב. בהתאם להוראות סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, מובהר בזאת, כי ככלל לא חלה חובה חוקית למסור מידע לסוכנות, אך יובהר, כי אי העברת מידע בכלל או העברת מידע בלתי שלם עלולה לפגוע ביכולתה של מיי אינווסט להעניק את שירותיה, לרבות פגיעה בכיסויים ביטוחיים ו/או השפעה על תשלום תגמולי הביטוח. לצד האמור לעיל יובהר, כי ייתכן ולעניין פעולות מסוימות העברת המידע תהווה תנאי המתחייב בהתאם להוראות הדין (כגון מסירת מידע לצורך זיהוי לפי חוק איסור הלבנת הון, התש”ס-2000).

 1. מידע על אחרים – מסירת מידע על ידי משתמש אודות אחרים תתבצע על אחריות מוסר המידע, ובכפוף לזכותו למסור את המידע לפי כל דין.
 2. מסירת מידע באמצעות האתר או כל שימוש בו יחשבו לכל דבר ועניין כהסכמה למדיניות הפרטיות.
 3. המידע שיאסף מיועד למתן שירותי מיי אינווסט ואספקת מוצרים על ידי מיי אינווסט ו/או מי מטעמה ו/או צדדים קשורים.
 4. יובהר, כי ייתכן שמידע אשר יימסר למיי אינווסט יועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן שירותים (כגון העברת מידע לחברות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל – אשר מיי אינווסט פועלת כשלוחה שלהן לעניין העברת מידע– ככל שהדבר נדרש ורלבנטי לצורך מתן השירותים; לנותני שירות נוספים הנחוצים מטעם מיי אינווסט; או בהסכמתך לגורמים שלישיים נוספים ואחרים). למען הסר ספק, מיי אינווסט רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים המשמשים אותה כספקים, וכן לעשות בו שימוש לצרכים משפטיים או לדרישת רשות, וכן בכל מקרה של מיזוג ו/או העברת פעילות וכיוצ”ב. יובהר, כי אין באמור  לעיל כדי לגרוע משימוש במידע בהתאם להוראות כל דין.
 5. יובהר, כי מיי אינווסט לא תסחור במידע של המשתמשים בו ולא נפעל בו בניגוד להוראות כל דין.
 6. ניתן לבקש הסרה מרשימת תפוצה ו/או דיוור ישיר ו/או קבלת פניות באמצעים דיגיטליים.
 7. מיי אינווסט תהא רשאית לעדכן את המדיניות במסמך זה מעת לעת.

אבטחת מידע

 1. המידע ישמר על ידי מיי אינווסט תוך נקיטת אמצעי אבטחת מידע בהתאם להוראות הדין.
 2. מיי אינווסט רואה חשיבות רבה בשמירתו של המידע והגנתו, והיא מיישמת אמצעים לשם אבטחת המידע בהתאם לדיני הגנת הפרטיות. מיי אינווסט נוקטת בטכנולוגיות אבטחה למניעת גישה למידע על ידי גורמים שאינם מורשים.
 3. אבטחת המידע דורשת שיתוף פעולה מהמשתמשים, ובהתאם נדרשים המשתמשים להיות מודעים לסכנות, ולחשיבותן של הסיסמאות ושמירתן לצורך שימוש אישי בלבד, אספקת אמצעי פרטי קשר נכונים ומתאימם וכל דרישה מוקבלת נוספת.
 4. האתר מבוסס על תוכנות, חומרות ורשת האינטרנט ולפיכך חשוף לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תוכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכו’), ציתות לקווי תקשורת, פריצה ע”י גורמים עוינים, התחזות לאתרי מיי אינווסט או לאיזה מהמערכות והונאות מקוונות אחרות. אם נקטה מיי אינווסט באמצעים סבירים היא וכל מי שפועל מטעמה או בשמה יהיו פטורים מכל אחריות לנזק שייגרם בפרט בעת שימוש ברשת האינטרנט וכן לא תהא אחראית לנזק שייגרם כתוצאה מפעילות כאמור.

הונאות מקוונות

 1. מוסדות פיננסיים מהווים יעדים לניסיונות הונאה של גורמים שונים, אשר ינסו לחדור לאתר ולפרטיך האישיים, כגון באמצעות פנייה בדוא”ל מתחזה או דומה לסוכנות תוך בקשה למסירת פרטי זיהוי, לרבות באמצעות קישור לאתרים דומים, נבהיר, כי מיי אינווסט לעולם לא תדרוש ממך להעביר את הסיסמא שלא במסגרת כניסה לאתר. מומלץ להיזהר . להלן כללים והמלצות לעניין שמירת הפרטיות:
 • להימנע משימוש בסיסמאות בתווך ציבורי (כגון מחשבים משותפים וכיוצ”ב);

יש לוודא שכתובת השולח מתאימה ואינה כוללת שגיאות (לתשומת לב יכול שהתכתובת המתחזה תכלול שגיאה קטנה);

 • לבדוק את תוכן ההודעה ולוודא שהוא בנוסח תקני ללא שגיאות כתב או ניסוח;
 • להקליד את כתובת האתר באופן ישיר או לבדוק את כתובת הקישור ונכונותה.
 • לשים לב להודעות באמצעות אפליקציות שונות ולוודא הקישורים המצורפים אליהן;
 • מומלץ להקפיד על שימוש בתכנות הגנה מוכחות ועדכניות.
 • במקרה של חשש לדליפת אמצעי הזיהוי ו/או כל שימוש בלתי מורשה אחר, אנא עדכן אותנו.